Thủ tục thành lập công đoàn
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN       
                 Hướng dẫn
  Hướng dẫn điều kiện Thành lập Công đoàn
 HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN                                                     
                Các mẫu văn bản
 Danh Sách CNLD Gia Nhập Tổ Chức Công Đoàn

XÁC NHẬN CHƯA ĐỦ ĐIỂU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN
    
 Đối với các đơn vị chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở (căn cứ vào thời gian thành lập, số lượng người lao động, lao động biến động,...), hồ sơ gồm có:

 Mẫu Công Văn Đăng Ký Xác Nhận
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);
 Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động (có chứng nhận của cơ quan chức năng)

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CĐCS THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ 
3. Công tác Tài Chính
4. Công tác kiểm tra
6. Công tác Tuyên Giáo