Liên hệ

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1

                           Địa chỉ: 37 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
                           Điện thoại:   (08) 38 222 981
                                              (08) 38 241 721
                                              (08) 38 296 968
                           Số Fax: (08) 38 241 721
                           Email:    
ldldq1@quan1hcm.gov.vn
                                        ldldq1@quanuy1hcm.org.vn

SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CÁC PHÒNG - BAN:
      * Văn phòng:
0
      * Ban Tổ chức: 12
      * Ban Tuyên Giáo:
15
      * Ban Nữ công - Xã hội:
18
      * Ban Thi đua - Chính sách:
16
      * Ban Tài chính:
14
      * Uỷ ban Kiểm tra: 15
      * Công nghệ Thông tin:
18
Hình tuyên truyền